ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ತಿನ್ನುವುದು & ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂ.2

Pinterest LinkedIn Tumblr


ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಒಇಸಿಡಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 27 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಫ್ರೆಂಚ್‌ನವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Comments are closed.